COSMO ONSTAGE

“Onstage” อีกหนึ่งเวทีหลักของงาน Cosmoprof CBE ASEAN จะเป็นเวทีนี่เน้นไปที่การสาธิตการแสดงสินค้า และการแข่งขันต่างๆ