Cosmo Onstage

Cosmo Onstage

อีกหนึ่งเวทีหลักของงาน Cosmoprof CBE ASEAN จะเป็นเวทีที่เน้นไปที่การสาธิตการแสดงสินค้า และการแข่งขันต่างๆ