10 ชาติที่จะเข้าร่วม

1. ไทย

2. มาเลเซีย

3. ฟิลิปปินส์

4. สิงคโปร์

5. อินโดนีเซีย

6. จีน

7. ญี่ปุ่น

8. ฮ่องกง

9. เกาหลีใต้

10. อินเดีย