กฎและระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน

คำนิยามต่อไปนี้ให้ใช้บังคับในกฎและระเบียบปฏิบัตินี้:

  • "งานแสดงสินค้า" ให้หมายถึง งานแสดงสินค้าที่ระบุในใบสมัครผู้เข้าชมงาน

  • "ศูนย์แสดงสินค้า" ให้หมายถึง ศูนย์ที่ระบุชื่อในใบสมัครผู้เข้าชมงาน หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้จัดงานอาจเลือก

  • "ผู้จัดงาน" ให้หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าในใบสมัครผู้เข้าชมงาน

  • "ผู้เข้าชมงาน" ให้หมายถึง บุคคลที่เข้าชมงานแสดงสินค้า


1. กฎและระเบียบปฏิบัติ

ในการลงทะเบียนหรือตอบรับข้อเสนอการรับเข้างานแสดงสินค้า ผู้เข้าชมงานตกลงจะยินยอมตามและปฏิบัติตามกฎและระเบียบปฏิบัตินี้ รวมทั้งกฎและระเบียบปฏิบัติของศูนย์แสดงสินค้า โดยจะสามารถรับเอาเอกสารกฎและระเบียบปฏิบัติจากผู้จัดงานได้เมื่อมีคำขอ

2. การประพฤติตนในศูนย์แสดงสินค้า

ผู้เข้าชมงานจะไม่กระทำหรืออนุญาตให้กระทำการใดก็ตามอันก่อให้เกิดการรบกวน เหตุรำคาญ ความรำคาญ ความไม่สะดวก ความเสียหาย หรืออันตรายต่อบุคคลหรือสิ่งใด ซึ่งผู้จัดงานเห็นว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปของงานแสดงสินค้าหรือจะกลายเป็นการผิดกฎและระเบียบปฏิบัตินี้ หรือกำหนดกฎหมายซึ่งใช้บังคับโดยทั่วไป

ห้ามผู้เข้าชมงานนำกล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกวิดีโอ หรืออุปกรณ์บันทึกประเภทใดก็ตามเข้าในงานแสดงสินค้าโดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจากผู้จัดงานก่อน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการค้นทรัพย์สินสัมภาระของผู้เข้าชมงานได้ทุกเมื่อ

ห้ามผู้เข้าชมงานบันทึกภาพในรูปแบบใดก็ตามขณะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจากผู้จัดงานก่อน ซึ่งการห้ามนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถ่ายรูปภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกแบบดิจิตอลประเภทใดๆ และการวาดภาพหรือร่างภาพ ผู้เข้าชมงานตกลงยินยอมส่งมอบสื่อวัสดุในรูปสื่อใดๆ ซึ่งอาจได้บันทึกรูปภาพอันเป็นการฝ่าฝืนกฎนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฟิล์ม เทปวิดีโอ สมุดร่างภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์เก็บสื่อดิจิตอล ให้กับผู้จัดงานเมื่อทวงถาม

หากผู้เข้าชมงานบันทึกรูปภาพใดๆ อันเป็นการผิดกฎข้างต้น ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิทธิอื่นๆ (และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ให้รวมถึงสิทธิในวัสดุบันทึกเสียงและข้อความที่กระจายเสียงหรือออกอากาศ) ไม่ว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต ("สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา") จะตกเป็นของผู้จัดงานโดยไม่มีข้อแม้ทันทีที่มีการทำหรือบันทึกรูปภาพ ผู้เข้าชมงานสัญญาว่าจะจัดทำหนังสือสำคัญและเอกสารทั้งหมด และทำทุกสิ่งตามที่ผู้จัดการอาจต้องการเพื่อมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้จัดงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ส่งมอบรูปภาพหรือสำเนารูปภาพในรูปของสื่อใดๆ ให้กับผู้จัดงาน

ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมงานเข้ามา หรือกำหนดให้ผู้เข้าชมงานออกไป หากผู้จัดงานมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมอันเป็นการผิดต่อกฎและระเบียบปฏิบัตินี้ กฎและระเบียบปฏิบัติของศูนย์แสดงสินค้า หรือฝ่าฝืนกำหนดกฎหมายที่ใช้บังคับโดยทั่วไป ความเห็นของผู้จัดงานให้ถือเป็นที่สุด

3. ความรับผิด

ผู้จัดงานจะไม่รับผิดต่อผู้เข้าชมงานสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าชมงาน ซึ่งเกิดขึ้น (ด้วยเหตุใดก็ตาม) ในหรือโดยรอบศูนย์แสดงสินค้า หรือสำหรับการตายหรือการบาดเจ็บที่ผู้เข้าชมงานได้รับในขณะที่อยู่ในหรือกำลังออกจากศูนย์แสดงสินค้า (นอกเหนือจากการตายหรือการบาดเจ็บอันเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อของผู้จัดงาน เท่าที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมาย (และในขอบเขตดังกล่าวเท่านั้น))

ผู้เข้าชมงานตกลงว่าผู้จัดงานจะไม่ก่อความรับผิดใดๆ แก่ผู้เข้าชมงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงหรือขายโดยผู้แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้า

ผู้เข้าชมงานตกลงชดใช้และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จัดงาน จากกรณีการเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี ค่าเสียหาย คำพิพากษา ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) และค่าบริการประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยหรือในนามของ หรือเกิดขึ้นกับผู้จัดงาน พนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างของผู้จัดงาน ซึ่งเกิดจากการละเมิดหรือสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับหรือเกิดจากการถ่ายรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้เข้าชมงานดังกล่าว

ผู้เข้าชมงานตกลงว่าผู้จัดงานจะไม่ก่อความรับผิดใดๆ แก่ผู้เข้าชมงานสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับผู้แสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้แสดงสินค้าในรายชื่อผู้แสดงสินค้าฉบับทางการ หรือในสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับส่งเสริมการขายหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น หรือข้อมูลที่ผู้จัดงานหรือผู้แสดงสินค้าจัดหาให้

ผู้เข้าชมงานรับทราบและตกลงว่าผู้จัดงาน พนักงานและผู้รับจ้างของผู้จัดงาน สามารถถ่ายภาพ/วิดีโอ ซึ่งอาจรวมถึงรูปภาพของผู้เข้าชมงานในระหว่างเข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้ ("รูปภาพ") ผู้เข้าชมงานขอยินยอมและให้สิทธิและการอนุญาตใช้สิทธิแก่ผู้จัดงานและบริษัทในเครือของผู้จัดงาน ซึ่งสิทธิและการอนุญาตใช้สิทธิที่ไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่สิ้นสุด ไม่มีค่าสิทธิ์ โอนได้ และใช้ได้ทั่วโลก ในการใช้ (และให้สิทธิบุคคลอื่นใช้) รูปภาพได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ ผู้เข้าชมงานรับทราบว่าผู้จัดงานเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมดในรูปภาพแต่ผู้เดียว และขอสละ (ก) สิทธิทั้งหลายทั้งปวงในรูปภาพดังกล่าว และ (ข) สิทธิเรียกร้องทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้เข้าชมงานอาจมีเกี่ยวกับหรือที่เกิดจากรูปภาพหรือการใช้รูปภาพนั้น

การที่ผู้จัดงานสละสิทธิ์ในบทบัญญัติของสิทธิของผู้จัดงานตามกฎและระเบียบปฏิบัตินี้ จะไม่มีผลบังคับเว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยกรรมการของผู้จัดงาน

4. คำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้จัดงาน

ผู้จัดงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำแถลงนี้จะอธิบายถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้จัดงาน ผู้จัดงานเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมงาน และผู้จัดงานจะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการต่อไปนี้

• ใช้มาตรการทางคอมพิวเตอร์ ทางกายภาพ และทางขั้นตอนปฏิบัติในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดงานเก็บรวบรวม

• จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการที่ดีขึ้น

• อนุญาตเพียงพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมตามสมควรและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

• ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ผู้เข้าชมงานได้ตกลงยินยอมแล้ว กฎหมายกำหนดให้ผู้จัดงานเปิดเผย มีคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือผู้จัดงานได้แจ้งให้ผู้เข้าชมงานทราบก่อนแล้ว

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้ผู้จัดงานให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้เข้าชมงาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในย่อหน้าถัดไป ผู้จัดงานอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเมื่อผู้เข้าชมงานลงทะเบียนหรือติดต่อสื่อสารกับผู้จัดงาน ในกระบวนการนี้ ผู้จัดงานยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ของบริษัทหรือพนักงานของบริษัทดังกล่าว ตามที่ระบุในใบลงทะเบียน ผู้เข้าชมงานจำเป็นต้องให้ข้อมูลบางส่วน และสามารถให้ข้อมูลบางส่วนได้โดยสมัครใจ ทั้งนี้ หากผู้เข้าชมงานไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็น ผู้จัดงานอาจไม่สามารถให้บริการตามที่ขอได้ ผู้จัดงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในย่อหน้าถัดไปให้สำเร็จเท่านั้น

(2) การใช้ข้อมูล

ผู้จัดงานอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

• ประมวลผลใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า

• อำนวยความสะดวกและปรับปรุงการดำเนินงานของผู้จัดงาน โดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลเข้าในฐานข้อมูลและทำการวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบตามข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

• ส่งเสริมการค้าและแจ้งผู้เข้าชมงานถึงงานแสดงสินค้าของผู้จัดงานในประเทศไทยและทั่วโลก รวมทั้งงานอีเวนท์หรืองานแสดงสินค้าที่จัดโดยบริษัทในเครือหรือสมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของผู้จัดงาน

• แจกจ่ายเอกสารจัดพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การวิจัยของผู้จัดงาน

• ทำการตลาดบริการหรือผลิตภัณฑ์ของผู้จัดงาน

• อำนวยความสะดวกกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย รวมถึงการเก็บเงินค้างชำระ หากจำเป็น

ในการที่ผู้เข้าชมงานเลือกที่จะให้ผู้แสดงสินค้าหรือสปอนเซอร์สแกนป้ายชื่อของตนที่งานแสดงสินค้า ผู้เข้าชมงานจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้แสดงสินค้าหรือสปอนเซอร์ดังกล่าว โดยผู้เข้าชมงานตกลงยินยอมให้ผู้แสดงสินค้าหรือสปอนเซอร์ดังกล่าวนั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ในการติดต่อผู้เข้าชมงานเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตน และเข้าใจว่าผู้แสดงสินค้าหรือสปอนเซอร์ดังกล่าวอาจส่งหรือโอนข้อมูลนั้นไปยังต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกนำไปใช้โดยผู้จัดงานและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการโฮสติ้ง (hosting provider) ในนามของบุคคลภายนอกนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและเพื่อวิเคราะห์จำนวนของผู้เข้าชมงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การเข้าร่วมงานของผู้เข้าชมงาน

การตลาดทางตรง

ผู้จัดงานอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมงาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ขอผู้เข้าชมงาน ในการทำการตลาดทางตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและเชิญชวนให้มางานแสดงสินค้าของผู้จัดงานในประเทศไทยและทั่วโลก รวมทั้งงานอีเวนท์หรืองานแสดงสินค้าที่จัดโดยบริษัทในเครือหรือสมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของผู้จัดงาน และการส่งเสริมการขายบริการของผู้จัดงานผ่านทางโทรสาร อีเมล ไปรษณีย์โดยตรง โทรศัพท์ และวิธีการสื่อสารอื่น หรือส่งหนังสือพิมพ์ออนไลน์ถึงผู้แสดงสินค้า ผู้จัดงานจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมงานในกรณีดังกล่าวเว้นแต่จะได้รับความยินยอมของผู้เข้าชมงานให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้น ผู้เข้าชมงานอาจเลือกไม่รับสื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายด้วยการแจ้งผู้จัดงานไปยังข้อมูลการติดต่อข้างล่าง และผู้จัดงานจะยุติการส่งสื่อวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบุคคล

ในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณี อาจมีการเก็บรวบรวมสำเนาที่ทำโดยการสแกนหนังสือเดินทาง/เลขและเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนจากผู้เข้าชมงาน เพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม และเพื่อปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของงานแสดงสินค้าอัญมณี ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บในฐานข้อมูลของผู้จัดงานเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้เข้าชมงานก่อน ในระหว่าง และเป็นระยะเวลาตามสมควรภายหลังการเข้าชมงานแสดงสินค้าอัญมณี ผู้จัดงานจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และจะไม่แบ่งปันข้อมูลนั้นให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรือมีคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้จัดงานจะไม่สามารถประมวลผลการลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้เข้าชมงานได้หากไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าว

(3) การเปิดเผย/การโอนข้อมูล

ผู้จัดงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เป็นความลับ แต่อาจให้หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลต่อไปนี้

• ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการของผู้จัดงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงการดำเนินงานและทำการวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบตามข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

• สำนักงานในต่างประเทศ บริษัทในเครือ สมาชิกในกลุ่มบริษัทร่วมทุนของผู้จัดงาน ซึ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเช่นกัน เพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดทางตรง เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและเชิญชวนให้มางานแสดงสินค้าของผู้จัดงานในประเทศไทยและทั่วโลก

• บุคคลซึ่งผู้จัดงานจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับภายในหรือภายนอกประเทศไทย

(4) Cookies [ใช้บังคับในกรณีของผู้ใช้งานออนไลน์]

เมื่อผู้เข้าชมงานค้นดูเว็บไซต์ของผู้จัดงาน อาจมีการเก็บ cookies ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมงาน ผู้จัดงานใช้ cookies ในการจัดการใช้งานให้เว็บไซต์ของตนให้เหมาะกับบุคคลและเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ให้บริการ ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกที่จะไม่รับ cookies แต่หากผู้เข้าชมงานเลือกไม่รับ cookies ผู้เข้าชมงานอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางประการบนเว็บไซต์ได้

(5) การรักษาความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมงานจะเก็บไว้เป็นความลับและเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีรหัสผ่านป้องกันการเข้าถึง นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) ในพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ซึ่งได้รับคุ้มครองความปลอดภัย (secured web areas) ของผู้จัดงาน ผู้จัดงานแนะนำว่าผู้เข้าชมงานไม่ควรบอกชื่อล็อกอินผู้ใช้งานและรหัสผ่านกับบุคคลใดทั้งสิ้น บุคลากรของผู้จัดงานจะไม่ถามผู้เข้าชมงานถึงชื่อล็อกอินผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้เข้าชมงานโดยการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงผู้เข้าชมงานโดยที่ไม่ได้ขอ ผู้เข้าชมงานจะต้องลงชื่อออกจากบัญชีของตนและปิดหน้าเบราเซอร์เมื่อผู้เข้าชมงานใช้งานเว็บไซต์เสร็จแล้ว ผู้เข้าชมงานจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเอง   

(6) ไฮเปอร์ลิงก์ [ใช้บังคับในกรณีของผู้ใช้งานออนไลน์]

เว็บไซต์ของผู้จัดงานอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ของสมาชิก บุคคลภายนอก และเว็บไซต์ที่ใช้ตราสินค้าร่วมกัน ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่มีนัยเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในเว็บไซต์ดังกล่าว) โดยผู้จัดงาน หรือเป็นการรับประกันหรือรับรองข้อมูลที่ให้ในเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด ผู้จัดงานปฏิเสธและละเว้นความรับผิดชอบหรือความรับผิดสำหรับเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึง และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ดังกล่าว กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเอง

(7) การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงคำแถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะประกาศบน www.cosmoprofcbeasean.com และมีผลบังคับทันทีในวันที่ประกาศ

(8) การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้จัดงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมงานไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้จัดงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานอาจโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานของผู้จัดงานในต่างประเทศที่ใดก็ตามในโลก หรือไปยังบุคคลที่ระบุไว้ในย่อหน้า (3) ข้างต้น ซึ่งอาจอยู่ในสถานที่อื่น

(9) ความยินยอมและสิทธิของผู้เข้าชมงาน

โดยการทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่าง หรือโดยลงนามในช่องว่างที่จัดให้ข้างล่างผู้เข้าชมงานยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่ได้สรุปไว้ในคำแถลงนี้ รวมถึงการใช้และการให้ข้อมูลของตนสำหรับการทำการตลาดทางตรง 

ผู้เข้าชมงานมีสิทธิกระทำการต่อไปนี้

• ตรวจสอบว่าผู้จัดงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมงานหรือไม่ และเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

• ขอให้ผู้จัดงานแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

• สอบถามให้แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้จัดงาน เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดงานเก็บไว้

กรุณาส่งคำขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ยุติการสื่อสาร และคำถามหรือคำร้องเรียนมาที่

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

428 อาคารอารี ฮิลส์ ชั้น 18, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 036 0500 โทรสาร 02 036 0588, 0599

ผู้จัดงานอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลคำขอเข้าถึงข้อมูลเพื่อการรักษาความปลอดภัย และเพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม ผู้เข้าชมงานอาจถูกตรวจค้นกระเป๋าและบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ในศูนย์แสดงสินค้า

5. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

กฎและระเบียบปฏิบัตินี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายราชอาณาจักรไทยทุกประการ ผู้เข้าชมงานทุกคนยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรืองานแสดงสินค้า

สิทธิของผู้จัดงานสามารถใช้รวมกันได้ และไม่ผูกขาดอยู่เพียงแค่สิทธิหรือวิธีการเยียวยาแก้ไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้จัดงานสละสิทธิดังกล่าวได้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรระบุจำเพาะสิทธิเท่านั้น การใช้สิทธิโดยล่าช้าหรือไม่ใช้สิทธิใดๆ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่น ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์