COSMO ONSTAGE

“Onstage” อีกหนึ่งเวทีหลักของงานคอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียนจะเป็นเวทีนี่เน้นไปที่การสาธิตการแสดงสินค้า และการแข่งขันต่างๆ