Ms. Joanna Liu

วิทยากร

Joanna Liu จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wuhan ในปี 1999 และได้เข้าร่วม UDN Packaging Corporation มากกว่า 15 ปี ในตำแหน่ง head of Customer service และ Shipping management.

นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ในด้านกระบวนการผลิตและการส่งออก เป็นอย่างมาก รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าอีกด้วย