ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช

SPEAKER

จบปริญญาเอกจาก School of Pharmacy, University of Reading สหราชอาณาจักร และมีเอกสารที่ตีพิมพ์งานวิจัยหรือการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขา การใช้งานด้านเภสัชกรรมและวิศวกรรมชีวการแพทย์ Hydrogels & Cryogels นวัตกรรมสารเคลือบพลาสติกที่ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา วัสดุชีวภาพ และ พอลิเมอร์เบลนด์ ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง การพัฒนาอนุภาคนาโนและการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง